První světová válka a česká společnost: sborník z vědecká konference, Brno 14. června 1994( 1994 )

Analyzovat uzel

Autor: Mikulka, Jan; Schelle, Karel


1.) Evropské nestátní národy v předvečer výbuchu 1. světové války (Josef Kolejka)

2.) První světová válka a česká otázka z hlediska vojenství (Josef Domaňský)

3.) Socialistické strany v Čechách a na Moravě a první světová válka (Libor Vykoupil)

4.) Vývoj státoprávních představ v průběhu první světové války (Karel Schelle)

5.) Poměr představitelů politických stran a obyvatelstva v českých zemích k válce a jeho vliv na vývoj názorů na řešení otázky státnosti (František Hanzlík)

6.) Protirakouská propaganda na Moravě a rozsudky vojenských soudů na konci roku 1914 a počátkem roku 1915 (Jiří Mikulka)

7.) Brněnský sokolský slet roku 1914 (Jiří Čejka)

8.) Důsledky první světové války pro hospodářství Československa (Lubomír Slezák)

Recenze

ad 1.) stručný, ale zajímavý přehled situace a snah národů Rakouska-Uherska a Ruska týkajících se snah o prosazení jejich národních aspirací

ad 2.) filosofující článek plný výrazů v uvozovkách, psaný částečně v bodech, nesrozumitelný

ad 3.) text obsahuje několik zajímavých informací, ale není moc povedeně koncipován

ad 4.) obsáhlé (možná trochu zbytečně přifouklé opakováním obecných informací o průběhu války a odboje) a vydařené pojednání o vývoji státoprávních představ českých politiků doma i v exilu; autor však tvrdí, že v textu Manifestu českých spisovatelů se dvakrát vyskytuje výraz "československý národ", přičemž to není pravda, dvakrát je užito výrazu "českoslovanský" (http://ee.valka.cz/pages/dokument.php?id=1681). Nicméně ve slovenské Historické revue ročník 2008 se říká, že jeden z autorů manifestu posléze tvrdil, že tím mysleli československý, jen si netroufli to tam přímo dát...

ad 5.) stať se nezabývá tím, co naznačuje její název, ale jedná se o nástin postojů českých politiků, a především Masaryka, k válce

ad 6.) Článek, odvolávající se na množství pramenů, podává přehled trestů vynesených nad Moravany za šíření ruských letáků, ale i jen "za řeči" v souvislosti s ruským postupem na západ na počátku války

ad 7.) popis průběhu sokolského sletu konaného v Brně v den atentátu na následníka trůnu

ad 8.) pojednává o situaci po válce (především o zemědělské reformě)

Bibliografický záznam

Mikulka, Jan; Schelle, Karel: První světová válka a česká společnost: sborník z vědecká konference, Brno 14. června 1994; Masarykova univerzita, Brno 1994

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku

Kategorie:

Kniha
Autor: RK